A Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.02-09-073549 cégjegyzékszámon bejegyzett SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (7800 Siklós, Hajdú Imre utca 15.; adószáma: 18306899-2-02) ügyében a bíróság a cég megszünésére tekintettel elrendeli a cég cégjegyzékből való törlését 2019. október 14. hatállyal.

A törlő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A cég törlését elrendelő végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.

A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított 30 napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A törlés a - Ctv. 112. § (4) bekezdése alapján - illeték és közzétételi költségtérítés mentes.

A Pécsi Törvényszék Cégbírósága a változásbejegyző végzését a 70. sorszám alatt csatolt: jogi képviselő meghatalmazása, a 70. és 73. sorszám alatt csatolt: Ctv. 2. számú melléklet IV. pont szerinti végelszámolási iratok, valamint a 78. sorszám alatt érkezett NAV 209872992 számú tájékoztatása alapján jegyezte be, mely okiratok megtekinthetők a cégjegyzéket vezető cégbíróságon a cégiratok között.


Új szolgáltató: SIKLÓS-HŐ KFT.2040 Budaörs Szabadság u.301
Telephely:7800 Siklós Hajdú I. u.15
Telefon:06-72-496-209
ugyfelszolgalat@veolia.com